دستگاه تزریق پلاستیک

پنج نوع اساسی از میله راهنما دستگاه تزریق پلاستیک در عمل استفاده می شود که عبارتند از:

1) پین راهنما

امکان دارد بر اثر استفاده زیاد قطر سوراخ بیشتر شود که برای آن یک بوش در نظر می گیرند که قابل تعویض باشد.
در صورت خم شدن پین هادی خارج کردن پین آن بدون تخریب صفحه قالب امکان پذیر نیست.
2) میله راهنما و بوش راهنمای نوع استاندارد
3) میله راهنما و بوش راهنمای نوع نافی دار
4) میله راهنما و بوش راهنمای نوع تثبیت از سطح
5) میله راهنما و بوش راهنمای نوع تثبیت از پشت
اساس کار این طرح استفاده از لبه در انتهای کاری قطعات است و توسط آن قطعات در سطح جدایش قالب تثبیت می شود.
مزیت اصلی این طرح حذف پیچها برای بستن صفحات قالب به یکدیگر کاهش تعداد سوراخهای مورد نیاز است که در صفحات مربوط می بایستی ایجاد شود.
بوش راهنما: از بوش راهنما در قالب استفاده می شود تا بتوان سطح مقاومی در برابر سایش برای میله راهنما ایجاد کرد و امکان تعویض آن در صورت سایش شدید و یا تخریب وجود داشته باشند.

بازگشت